1. Verkiezingsprogramma 2014-2018

 

In dit programma kunt u lezen waar Jong Uden zich de komende vier jaar vooral voor in gaat zetten, namelijk meer bezoekers, meer bedrijven en meer jonge mensen aan Uden binden. We noemen in het bijzonder jonge mensen, want als zij voor Uden kiezen en niet voor de grote stad als aantrekkelijk alternatief, dan kan Uden blijven groeien. Die groei en aanwas van jonge mensen heeft Uden nodig om ook voor onze oudere Udenaren een veerkrachtige gemeente te blijven. Jong Uden wil vandaag werken aan overmorgen. We hebben Uden de afgelopen 16 jaar al heel erg veel kleur gegeven en dat willen we de komende jaren voor u blijven doen!

Jong Uden

Jong Uden koestert Uden! Jong Uden streeft naar een prettige leefomgeving voor alle Udenaren, jong en oud, in economische en sociale zin (wonen, winkelen en recreëren). Jong Uden streeft naar een aantrekkelijk Uden voor onze inwoners en bezoekers. We hebben de ambitie dat Uden blijft uitblinken en onderscheidend is ten opzichte van andere gemeenten.

Wat wil Jong Uden betekenen voor de Udenaren?

Jong Uden wil een energieke en vernieuwende lokale politieke partij zijn, die bijdraagt aan een langetermijnontwikkeling van Uden, vanuit het gezamenlijke belang van alle Udenaren. Wij zien het als onze taak om de Udenaar te helpen een aangenaam leefklimaat te creëren op een vooruitstrevende maar eerlijke manier. Dit is het vertrekpunt voor ons dagelijks handelen.

Wat onderscheidt ons van andere partijen?

Jong Uden is de enige partij die ‘vernieuwing in de partij’ statutair heeft vastgelegd. Dat betekent dat er tijdig plaats wordt gemaakt voor nieuwe, frisse en jonge talenten. Jong Uden heeft daarnaast al sinds de oprichting de jongste fractie van de gemeenteraad. Jong Uden is de enige lokale partij die alle energie en volledige focus op Uden gericht heeft.

Merkwaarden

Udenaren zien dat Jong Uden een eigentijdse partij is die verfrissing brengt in de politiek en die verder durft te kijken dan het hier en nu. Jong Uden is ambitieus, dynamisch en toont lef.

Udenaren ervaren Jong Uden als een toegankelijke partij, met een betekenisvolle rol in Uden. Men durft de Jong Udenaren aan te spreken. Jong Udenaren luisteren en stralen gezelligheid uit.

Onze kiezers weten inmiddels dat Jong Uden een duidelijke en betrouwbare partij is. Ze ervaren een lange termijn commitment. Jong Uden is een stabiele partner.

Kernwaarden

Jong Uden is trouw aan Uden en zo handelen we ook. We voelen ons betrokken. Daarvoor handelen we vanuit een stabiele achtergrond en door ons op te stellen als een stabiele partner. We praten meerstemmig, maar met één geluid en met één mond.

Jong Uden wil bijdragen aan een langetermijnvisie voor de Udense samenleving in economische en sociale zin (wonen, winkelen en recreëren). Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Jong Uden neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het goed gaat met Uden en doet dit op een verstandige manier. Jong Uden is in staat om wat we zeggen waar te maken en handelt weloverwogen en biedt professionaliteit.

 

2. Speerpunten uit ons programma

 

Gezellig en sterk winkelcentrum

 

De komst van V&D en H&M geeft een enorme impuls aan ons winkelcentrum. Jong Uden wil blijven investeren in het centrum zodat we ook in de toekomst ons sterke regionale winkelcentrum behouden. Wat gaan we doen:

 • Het winkelcentrum aan de oostzijde verder versterken
 • Vrijmarkt en weekmarkt op het Brabantplein mogelijk maken
 • Gratis WiFi en I-servicepunten in het hele winkelcentrum

Gastvrij Uden

Jong Uden wil dat Uden bruist, een stad met veel dynamiek waar genoeg te beleven is voor de Udenaar en de bezoeker uit de regio en daarbuiten. Elke bezoeker ervaart een bijzonder gastvrije ontvangst. Wat gaan we doen:

 • een nieuw evenemententerrein, het DICO-terrein wordt een multifunctioneel terrein voor festivals, evenementen en (grote) sportactiviteiten;
 • de mogelijkheden voor terrassen op de markt worden uitgebreid;
 • Jong Uden introduceert de groene kaart; parkeerkaart 5 minuten verlopen? Eerst een waarschuwing en daarna een boete.

Gezonde jeugd

In Uden krijgt onze jeugd volop de ruimte om hun talenten te ontwikkelen, ze te benutten en op een fijne en prettige manier op te groeien. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde Udense jeugd. Wat gaan we doen:

groene schoolpleinen. Geen grijze tegels, maar gras, zitkuilen, houten meubels, moestuinen en andere groene elementen om beter te kunnen spelen, sporten en leren;

 • Café 0.0. Een uitgaansgelegenheid voor de jeugd die nu geen plek hebben om naartoe te gaan;
 • HBO-onderwijs projectonderwijs in samenwerking met bedrijven en instellingen;
 • JOGG project starten. Jongeren op gezond gewicht.

Groene samenleving

Uden en in het bijzonder Uden-Noord, laat goed zien dat stad en natuur harmonieus samengaan. Groen in en om Uden geeft kwaliteit en identiteit en daar moeten we zuinig mee omgaan. Jong Uden wil groen investeren.

Wat gaan we doen:

 • Stadsmoestuinen: op verschillende plekken in Uden gaan we samen met scholen en wijkbewoners stadsmoestuinen aanleggen;
 • duurzaamheidslening. Duurzaam ondernemen voor elke burger mogelijk maken door groene investering mogelijk te maken door een lening te verstrekken voor een groene investering als zonnepanelen.

 

 

3. Inhoud Verkiezingsprogramma

 

3.1 Samenleving

Iedereen moet in Uden goed kunnen wonen en goed wonen kent een aantal voorwaarden. Voorzieningen moeten op orde zijn, mensen moeten zich thuis voelen en vooral veilig voelen. Uiteraard leveren goede woonvoorzieningen, maar vooral een gevarieerd aanbod van woningen een wezenlijke bijdrage aan een goed woonklimaat.

Woningbouw

Het bouwprogramma “Uden bouwt” heeft voldoende plannen in voorraad om de komende jaren mee vooruit te kunnen. Een aantal bouwprojecten heeft door de crisis vertraging opgelopen. Heel voorzichtig zien we de eerste tekenen van het herstel op de woningmarkt, maar ook nu blijft het nog steeds kijken in een glazen bol hoe de woningmarkt zich gaat herstellen. Veel aandacht voor betaalbare grondgebonden woningen met tuin en ruimte blijft enorm belangrijk. Daarnaast zien we dat veel mensen in onzekerheid leven als het gaat om het behouden van hun baan of het vinden van een nieuwe. Veel mensen zullen sneller kiezen voor een huurwoning dan voor een koopwoning. Wij willen ons de komende periode dan ook vooral richten op de huurmarkt, want aantrekkelijke woningen met een aantrekkelijke huur zorgen ervoor dat veel starters en gezinnen een goede woonplek kunnen vinden in Uden. Jong Uden ziet mogelijkheden in het omvormen van leegstaande (kantoor)panden in huurwoningen.

De oudere Udenaar

Jong Uden wil jonge mensen aan Uden binden en goed zorgen voor onze ouderen. In onze ervaring vormen ouderen een steeds sterker wordende groep, die een belangrijke bijdrage levert aan een succesvolle samenleving. Jong Uden wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan die samenleving. Ontmoetingsmogelijkheden zijn van belang, waarbij gezond en vitaal blijven een voorwaarde is om goed mee te kunnen doen. Jong Uden juicht daarom valpreventie en beweegtuinen van harte toe.

In een tijd waarin we meer en meer een beroep doen op de eigen kracht van mensen is het belangrijk om goede faciliteiten en ondersteuning te bieden aan vrijwilligers- en mantelzorg. Jong Uden heeft aandacht voor geschikte zorgwoningen en voor een integrale benadering van wonen en van ondersteuning bij welzijn en gezondheid van oudere Udenaren (en anderen) in de wijken.

Sociaal Uden

Jong Uden wil dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Iedereen in Uden moet de beste kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien en op eigen manier zijn leven vorm te geven. Het streven is zoveel mogelijk mensen een baan te kunnen bieden. Werk geeft niet alleen inkomen, het geeft iemand ook zelfvertrouwen en een positie in de samenleving. Jong Uden vindt het belangrijk uit te gaan van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar we hebben ook oog voor het verschil in mogelijkheden. Als mensen niet over de mogelijkheid of eigen kracht beschikken om zelfstandig te functioneren, dan moet de gemeente daar een handje bij helpen. De een vraagt meer ondersteuning dan de ander, maar in elk geval moet de hulp of ondersteuning die de gemeente biedt dichtbij de mensen georganiseerd worden.

De grote transities in het sociale domein gaan uit van de krachten en netwerken van inwoners en hun sociale omgeving. Jong Uden wil alle kansen van die netwerken voor participatie en actief burgerschap benutten, ter voorkóming van zorg.

Duurzaamheid

Dit is misschien wel het meest brede begrip uit dit verkiezingsprogramma, want wat valt er niet onder dit containerbegrip? Duurzaam beleid, duurzaam bouwen, duurzame energie, duurzaam ondernemen etcetera. Vele initiatieven zijn inmiddels opgestart zoals de onlangs opgerichte Lokale Duurzame Energie Corporatie. Het bedrijfsleven raakt ook steeds meer doordrongen van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Jong Uden vindt dat ook de burger zelf duurzaam moet kunnen ondernemen. Het ontbreekt hierbij echter nog wel eens aan (financiële) mogelijkheden. Jong Uden wil daarom de ‘duurzaamheidslening’ in het leven roepen. Dankzij deze renteloze duurzaamheidslening wordt de eerste aankoop van zonnepanelen betaalbaar. De middelen die we beschikbaar willen stellen zien we dan ook als een revolving fund. Wat is het resultaat: een groene investering, groene energie en groen gedrag! Win – win – win!

Jong Uden vindt dat juist de (lokale) overheid het goede voorbeeld moet geven als het gaat om duurzaamheid. Zo zien we op bedrijventerreinen Goorkens en Hoogveld, en op het geplande Hoogveld-Zuid een mooie kans om dit goede voorbeeld ook daadwerkelijk invulling te geven. Creatief omgaan met het overschot aan bedrijfsterreinen past heel goed binnen het duurzaam handelen. Zo weten we zeker dat de ontwikkeling van Hoogveld-Zuid de komende jaren nog niet aan bod gaat komen. Wat Jong Uden betreft gaat de gemeente hier samen met EnergieUden aan de slag om deze gronden te gebruiken voor een duurzame invulling. Zonnepanelen en kersenteelt behoort tot de mogelijkheden. De kersenteelt is historisch gezien onlosmakelijk met Uden verbonden en agrarische bedrijven of andere initiatiefnemers uit Uden kunnen aan de slag om deze Ujese zwarte te telen.

Sfeerbeheer

In onze gemeente wordt toezicht gehouden op ons handelen in de openbare ruimte. Jong Uden vindt dat onze toezichthouders een hele belangrijke rol vervullen en in onze ogen is die breder dan alleen het waarnemen en het alert optreden bij overlast. Een toezichthouder moet ook vooral service verlenen aan winkelend publiek en andere burgers. Wij vinden de term ‘sfeerbeheer’ dan ook veel toepasselijker.

Om die term en de professionaliteit van onze sfeerbeheerders kracht bij te zetten introduceren we de groene kaart. Deze groene kaart is een waarschuwing bij een verlopen parkeerkaartje en geeft onze centrumbezoekers de gelegenheid hun fout te herstellen. Dus na vier uur betaald te hebben niet meteen een boete bij overschrijding van 5 minuten, maar eerst een groene kaart en indien nodig alsnog een boete.

 

 

3.2 Verkeer en Vervoer

Jong Uden ziet graag dat de inwoners en bezoekers van Uden zich vrij en ongestoord van A naar B kunnen verplaatsen. De gemeente moet zorgen voor deugdelijke, veilige wegen, fietspaden en wandelpaden. Met een groot natuurgebied in onze achtertuin vindt Jong Uden het ook erg belangrijk dat er een goede verbinding is tussen stad en natuur. ‘Recreatie- of sportlanen’ om skeeleraars, wandelaars, mountainbikers en joggers veilig van stad naar natuur te laten bewegen en omgekeerd.

Parkeren

Parkeren in ons centrum is en blijft een ‘unique selling point’ met veel plaatsen op het grondoppervlak en capaciteit die de bezoekerspiek op zaterdagmiddag aan kan. Het systeem betaald parkeren zien wij als een systeem om het parkeren te kunnen reguleren en dus niet als melkkoe voor de gemeentekas. De parkeerplaatsen in ons centrum moeten beschikbaar zijn voor de bezoekers van onze stad en die zijn best bereid daar iets voor te betalen. Zo zijn we van mening dat een plek in hartje centrum iets meer mag kosten dan een parkeerplaats aan de rand van het centrum.

Bordenbos…

Niet de autobestuurder, maar de mens moet centraal staan in het verkeersbeleid: We moeten in Uden een eind maken aan het woud van verkeersborden. Het gezond verstand mag weer voorrang krijgen. Mensen hebben geen bord nodig om een drukke straat over te steken. Zij kijken gewoon naar links en rechts, voordat ze oversteken. Het “shared space”concept gaat uit van de gedachte dat wanneer je verwarring creëert, mensen beter gaan opletten waar ze mee bezig zijn. Weggebruikers worden gedwongen om samen een veilige verkeersomgeving te creëren. Jong Uden wil hiermee beginnen in Uden Zuid. Op de tweede plaats bespaart het concept een heleboel kosten. Een gemiddeld verkeerbord kost al gauw 100 euro en helaas moeten vele, vele borden tientallen keren per jaar worden vervangen doordat ze worden vernield. Minder borden betekent dus ook automatisch minder vernielingen. Drie vliegen in één klap!

Pijlsnel van Eindhoven naar Uden

Udenaren moeten pijlsnel met het openbaar vervoer van Uden naar Oss, Eindhoven en Den Bosch kunnen. Minstens zo belangrijk is het dat de inwoners van deze drie grote steden net zo snel in Uden kunnen komen en hier hun vrije tijd besteden. De huidige vervoersvormen (buslijnen) schieten in onze ogen nog tekort.

Bij ziekenhuis Bernhoven komen nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) haltes. Het worden moderne haltes die passen bij het vernieuwende concept van het HOV. Er komt een speciale toe- en afrit aan de A50, waardoor het ziekenhuis voor de regio snel en makkelijk bereikbaar is. Dit zijn een aantal belangrijke stappen om het HOV echt te gaan realiseren, maar we zijn er nog lang niet! De komende periode moet er nog veel werk verzet worden om deze nieuwe bijzondere manier van vervoer daadwerkelijk te gaan realiseren. Jong Uden wil voortvarend met HOV aan de slag om dit snel mogelijk te kunnen maken.

Station

Jong Uden blijft streven naar een aansluiting op het spoorwegnet en een station in Uden. Het ziekenhuis in Uden Noord biedt hiervoor een prachtig aanknopingspunt. Een station bij het ziekenhuis en per spoor naar Den Bosch, Eindhoven en Oss!

 

3.3 Jeugd

“De jeugd heeft de Toekomst”, lijkt ons overduidelijk. Maar daar hoort als voorwaarde natuurlijk wel bij dat deze jeugd er is en dat we als gemeente ervoor zorgen dat deze jeugd ook werkelijk iets van die toekomst kan maken.

Onderwijs

Zonder onderwijs geen leerlingen en zonder goed onderwijs geen goed toekomstperspectief. Daarom wil Jong Uden blijven inzetten op goede onderwijsvoorzieningen. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe school voor de HAVO/VWO sector van het Udens College zijn in volle gang en daarmee wordt voorzien in een eigentijdse onderwijsvoorziening die hard nodig is op de locatie Schepenhoek.

Op het gebied van onderwijs (en opvang) breken nieuwe tijden aan en de gemeente moet mee veranderen. De demografische ontwikkelingen (leerlingenkrimp) en maatschappelijke veranderingen die op dit moment en in de toekomst zullen gaan spelen, hebben grote invloed op het onderwijs. Bij krimp wordt wellicht een negatieve klank ervaren, maar krimp biedt in onze ogen ook kansen. Het zet aan tot samenwerking en nodigt uit om buiten kaders te denken. Jong Uden vindt dat er een evenwichtige spreiding moet zijn van eigentijdse voorzieningen waarin het kind centraal staat. Kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en basisscholen moeten gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het kind. Kindcentra waarin deze drie functies zijn geïntegreerd is wat ons betreft de inzet voor de komende jaren. Zo kan het peuterspeelzaalwerk een onderdeel worden binnen het basisonderwijs en het samengaan van verschillende basisonderwijs- en opvangvoorzieningen is wat ons betreft een prima ontwikkeling.

Schoolpleinen kunnen groener, van grijze tegels naar gras, zitkuilen, houten meubels, moestuin en andere natuurlijke elementen. Naast het onderwijs zelf is de onderwijsomgeving voor leerlingen ook ontzettend belangrijk. Leerlingen voelen zich het prettigst op een schoolplein dat uitnodigt te spelen en waar andere activiteiten prettig kunnen plaatsvinden. Groene schoolpleinen worden leuker, avontuurlijker, mooier, fijner en gezelliger gevonden dan schoolpleinen met alleen maar tegels. Een groen schoolplein biedt in onze ogen ook meer mogelijkheden voor natuurlessen, gym of handvaardigheid. Kortom van grijze naar groene schoolpleinen.

Universiteit

Uden heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en veel stedelijke voorzieningen zijn de afgelopen periode aan onze gemeente toegevoegd. Toch ontbreekt er nog een hele belangrijke voorziening en dat is een HBO of universiteit. Ook ziet Jong Uden kansen voor het uitbouwen van het MBO aanbod in Uden. De komst van een universiteit is nog steeds onze torenhoge ambitie en wij denken dat Uden als stad daar klaar voor is. Daarnaast is het ontzettend belangrijk om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en gebruikers van nieuwe producten van de grond te krijgen. We hebben het dan over een ‘Living Lab’.

Een Living Lab is een test- en ontwikkelomgeving waar nieuwe producten en diensten (bijvoorbeeld zorgconcepten) ontwikkeld worden. Door Fontys ook wel ‘expertisecentra’ genoemd. De ontwikkelingen op Uden-Noord en het ziekenhuis in onze voortuin, bieden een enorme kans om in Uden een Living Lab te realiseren.

Zorg voor jeugd

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten de regie en verantwoordelijkheid voor de volledige jeugdzorg. De afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuwe visie op de jeugdzorg en een uitvoeringsplan waarmee we al in 2014 aan de slag kunnen. Jong Uden vindt dat de zorg voor onze jeugd zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk en zo eenvoudig mogelijk georganiseerd moet worden. Dat klinkt logisch, maar het vraagt een andere manier van werken dan de manier waarop het nu gebeurt. Jong Uden ziet een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheid om de voorzieningen voor de jeugd goed op orde te hebben en daarnaast te investeren in preventie. Zo wordt de rol van het jongerenwerk steeds belangrijker. Jongerenwerkers krijgen nadrukkelijker een rol in signalering van kwetsbare jongeren. Daar waar jongerenwerk vaak wordt ingezet ter voorkoming van overlast, zal de jongerenwerker zich in de toekomst (de komende periode) moeten inzetten voor vorming en talentontwikkeling.

Jongeren op gezond gewicht

Gezonde Jeugd betekent een gezonde toekomst. We lezen en horen nog te vaak dat schoolkantines veel gezonder kunnen. Jong Uden vindt dat er teveel gesproken wordt over de gezondheid van jongeren, maar dat er te weinig bindende afspraken worden gemaakt. Overgewicht is een probleem dat onderschat wordt. Jong Uden wil dan ook het convenant Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Uden starten. Gezonde kantines, dagelijks een uur gym, veilige fietsroutes, kook- en voedingscursussen en fruit op school. Uden moet samen met ouders, consultatiebureaus, scholen, voedingsaanbieders en sportverenigingen bouwen aan een gezond Jong Uden. Een goed alcoholbeleid hoort hier bij; geen alcohol onder de 18 jaar.

Speelvoorzieningen

Investeren in speelruimte is meer dan investeren in ruimte om te spelen. Eigentijdse speelvoorzieningen in de stad zijn volgens ons de basis voor een gezonde sociale infrastructuur. Buiten spelen is leuk, leerzaam en gezond. Kinderen en jongeren hebben speelplekken nodig om te kunnen spelen, elkaar te ontmoeten en grenzen te verkennen. Daarbij houden we ook rekening met kinderen met een beperking, want een kleine aanpassing zorgt ervoor dat speeltoestellen voor iedereen toegankelijk zijn en net zo uitdagend blijven.

 

3.4 Economie

De Udense economie is sterk en kent een heel diverse opbouw. Uden heeft vooral veel MKB’ers met een sterke lokale achtergrond en grote binding met de omgeving. Er wordt over de muur gekeken en het Udense bedrijfsleven is flexibel en altijd bereid samen te werken in de wetenschap dat we de dingen samen moeten aanpakken om als Uden verder te komen. Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is zeker in deze tijd van groot belang en ook de gemeente zal zich flexibel moeten opstellen en maatwerk moeten leveren om nieuwe vestiging of uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken.

Bedrijvigheid

De werklocatie Loopkant/Liessent ligt er na de herstructurering keurig bij en ook de woonboulevard ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Dit betekent niet dat we klaar zijn en rustig kunnen gaan afwachten tot bedrijven deze kant op komen en zich hier ook daadwerkelijk gaan vestigen. Zeker nu de eerste tekenen van economische herstel zichtbaar worden is het van belang actief de boer op te gaan en voelsprieten te gebruiken om bewegingen en interesse uit de markt op te pikken en daarop actie te kunnen ondernemen.

De werklocaties Goorkens en Hoogveld worden als nieuwe bedrijfsterreinen verder ingevuld en nieuwe bedrijven worden maximaal ondersteund en gefaciliteerd om vestiging snel te kunnen realiseren.

Startende ondernemers

Veel jonge mensen hebben de ambitie een eigen onderneming te starten, van een bloeiende zaak in hartje Uden tot een internetbedrijf met wereldwijd succes. Om de ambities van deze startende ondernemers ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, kan de lokale overheid best een handje helpen. Zo is bijna drie jaar geleden al de startersmarktplaats Cick-Off geopend, waar startende ondernemers kunnen werken aan hun nieuwe bedrijf. Jong Uden wil startersfaciliteiten voor jonge ondernemers verder uitbreiden. Er is voldoende ruimte op Loopkant-Liessent om dergelijke voorzieningen te realiseren. Ook moet gedacht worden aan het samenbrengen van starters en ervaren ondernemers, want ondernemen is iets wat je kunt leren en van wie kan dat beter dan ervaringsdeskundigen? Ervaren ontmoet nieuw, ofwel: ‘green meets grey’.

Arbeidsmarktbeleid

We willen in Uden voldoende arbeidskrachten behouden om het werk van de toekomst uit te voeren. Uden beschikt al over een vitale arbeidsmarkt en er zijn met de komst van het ziekenhuis Bernhoven, hotel Van der Valk, de uitbreiding van o.a. Wiltec in het oude EMI-pand en straks V&D en H&M weer nieuwe arbeidsplaatsen bijgekomen.

Een vitale arbeidsmarkt is in onze ogen meer dan alleen het tellen van arbeidsplaatsen. Een vitale arbeidsmarkt wordt ook gecreëerd door de doorstroming van onderwijs naar het bedrijfsleven goed op orde te hebben en ervoor te zorgen dat mensen met een afstand tot werk toch aan het werk kunnen. Dit vergt een goed samenspel tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, waarbij we elkaar duidelijk moeten maken welke behoeften er zijn en wat er geleverd kan worden.

AgriFood

De land- en tuinbouw zijn onmisbaar voor de economie en samenleving. We willen tenslotte allemaal gezond voedsel en goede grondstoffen blijven produceren. Zeker voor de landbouw is duurzaamheid een heel belangrijk thema. De verbanden tussen mensen, dieren, milieu en de opbrengsten worden steeds duidelijker. De megastallendiscussie staat nog vers in het geheugen en inmiddels heeft de provincie de groei behoorlijk beperkt. De onbeperkte groei van intensieve veehouderij bedrijven is geen vanzelfsprekendheid meer. De discussie hieromtrent heeft er voor gezorgd dat landbouwbedrijven veel duurzamer zijn gaan denken. Zo is de ZLTO Uden betrokken geweest bij het opzetten van de Energiecoöperatie Uden. Jong Uden ziet dat er voor de moderne agrarische ondernemer heel veel kansen liggen om diensten te leveren waardoor de maatschappij gezond blijft en kan door-ontwikkelen.

Centrum

Uden kan pronken met haar geweldige winkelcentrum met een belangrijke functie voor de hele regio. Met de afronding van de westzijde van het centrum en de komst van V&D en H&M kunnen we de komende jaren de kwaliteit van ons centrum waarborgen. Ondanks deze belangrijke ontwikkeling die voor Uden zeker meer bezoekers gaat opleveren, is het een landelijke trend dat winkelcentra bezoekers verliezen. Een snelle groei van online-verkopen speelt daarbij een belangrijke rol.

Jong Uden constateert dat het winkel- en koopgedrag dankzij het internet drastisch is veranderd. Door de technologische ontwikkelingen en beleving in het winkelcentrum aan elkaar te koppelen ontstaan er nieuwe kansen. Jong Uden wil de komende periode ervoor zorgen dat het Udense centrum het meest attractieve centrum in de regio blijft. Dit willen we doen door in te zetten op verschillende communicatie- en verkoopkanalen. Hierbij kan gedacht worden aan: mobiele informatiepunten, pop-up stores en pop-up activiteiten, gratis WiFi en een extra impuls aan (kleine) evenementen.

In onze ogen wordt het de komende tijd ontzettend belangrijk om de belevings- en ontmoetingsfunctie van ons centrum te versterken. Daarnaast is voor het succes van het centrum de inbreng van grote retailers natuurlijk erg belangrijk en zelfs broodnodig. Uden zal dan ook actief de boer op moeten om ook in de toekomst grote retailers aan ons centrum te binden. Uden wint de komende periode de Verkiezing Beste Binnenstad van Nederland!

Centrum-Oost en Brabantplein

Nu het winkelrondje met de ontwikkeling aan de westzijde van het centrum is afgerond, wil Jong Uden de komende periode vooral kijken naar de oostzijde van het centrum. Veel bezoekers komen via het Mondriaanplein het winkelgebied binnen en deze oostzijde van ons centrum is niet de meest aantrekkelijke. Het oude Rabobank pand staat al jaren leeg en de aantrekkelijkheid van het Mondriaanplein, maar ook het Brabantplein kan wat Jong Uden betreft een impuls gebruiken. Het Brabantplein is het enige autovrije plein in het winkelcentrum en dat geeft een unieke kans voor (kleinschalige) evenementen of marktactiviteiten. Het Brabantplein moet beter benut worden en de gemeente kan (mede) de voorwaarden voor optimaal gebruik creëren. Jong Uden wil het Brabantplein omtoveren tot een bazaar, waar nieuwe detaillisten de kans krijgen om hun retail- of handelsbedrijf te starten. Een vrijmarkt op het Brabantplein.

Vrijetijdshuis Uden

Uden is het centrum van de regio om je vrije tijd te besteden en dat kan op heel veel verschillende manieren. Wat we nu zien is dat dit ook op verschillende manieren en vanuit verschillende organisaties uitgedragen wordt. Zo bedient de VVV de toeristen en bezoekers die naar Uden komen, Stichting Uden Promotie behartigd de belangen van de winkeliers en het citymarketing concept maakt Uden als geheel in de regio en daarbuiten bekend. Allemaal goede initiatieven, maar wat ons betreft kan dit anders en efficiënter georganiseerd worden, waardoor onze toeristen en bezoekers nog beter bereikt worden. Eén organisatie die de promotionele taken uitvoert, een Vrijetijdshuis Uden!

Weekmarkt

Uden heeft op maandag een van de mooiste warenmarkten in de regio en dankzij Jong Uden is er in het verleden al eens een extra impuls gegeven aan deze belangrijke voorziening. Wij zien de maandagmarkt en de versmarkt op vrijdag als een verbindende schakel in de samenleving en een economische factor van belang. Daarnaast geldt de weekmarkt als een mooi alternatief voor centrale aankoop in grote winkelketens. De markt houdt ons stadscentrum levendig en is een belangrijke publiekstrekker. Jong Uden wil het mogelijk maken om ook de Marktstraat als marktlocatie te benutten en wat ons betreft zou ook het Brabantplein een mooi marktlocatie kunnen zijn. Wij denken dat we op deze manier de kwaliteit van onze markt hoog kunnen houden.

Citymarketing

Uden als sterk merk profileren en benadrukken als het centrum van de regio. Dat is het doel van citymarketing.

Jong Uden vindt dat het juist in een tijd dat het economisch wat minder gaat het enorm van belang is om je gemeente optimaal te profileren, om kenbaar te maken wat Uden te bieden heeft, om mensen uit de regio en daar buiten te verleiden naar Uden te komen en hier hun vrije tijd te besteden, een bedrijf te vestigen of een woning te kopen.

De afgelopen periode is Uden al voortvarend aan de slag gegaan met een innovatief marketingconcept. Citymarketing is meer dan alleen een goede slogan. In onze ogen is citymarketing een langetermijnproces dat bestaat uit verschillende samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken én behouden van bezoekers uit de regio. Jong Uden wil daarom de komende periode citymarketing verder uitbouwen en hier in blijven investeren.

Uden in de regio

Uden is een enorm krachtige gemeente met een gigantische dynamiek. Op de korte termijn is er geen enkele noodzaak om samen met andere gemeenten op te schalen tot een grotere, nog krachtigere gemeente. Jong Uden wil wel verder kijken dan alleen de korte termijn. Wij vragen ons af of Uden in 2025 met zo’n 40.000 inwoners en haar gemeentelijke organisatie nog groot genoeg is. Wij denken van niet. De transities waaronder de jeugdzorg, AWBZ, participatiewet zijn mooie voorbeelden van uitdagende taken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. Maar ook de transitie passend onderwijs is een ontwikkeling die alleen maar regionaal doorgevoerd kan worden. Dit gaat enorm veel van het organisatievermogen van de gemeente vragen en het is nu al klip en klaar dat deze taken in groter verband georganiseerd moeten worden. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarbij gemeente de komende jaren intensief zullen moeten samenwerken. Jong Uden wil niet samenwerken om het samenwerken, dat heeft in onze ogen geen enkele zin. Activiteiten moeten we bundelen daar waar het ook echt nodig is. Voor ons is Veghel nog steeds de primaire samenvoegingspartner. De regio Noord-Oost Brabant is het speelveld waarin verschillende samenvoegingen in de toekomst gestalte gaan krijgen en met vier gemeenten in deze regio zou het eindplaatje er ongeveer zo uit moeten zien:

 

3.5 Vrije tijd

Wonen, winkelen en recreëren zijn al jarenlang de drie topics in het programma van Jong Uden. Een nieuwe term en een ontwikkeling die steeds belangrijker wordt is de vrijetijdseconomie. Uden wordt wat ons betreft de meest innovatieve en gastvrije stad in de regio.

Cultuur

De cultuursector staat net als andere sectoren voor enorme uitdagingen. Velen laten zich leiden door geluiden uit Den Haag, de overheidssubsidie op het gebied van Cultuur moet drastisch worden verminderd. In Uden hebben we de afgelopen periode laten zien dat het ook anders kan. Op een innovatieve manier te werk gaan en nieuwe kansen benutten heeft ervoor gezorgd dat we een sterkere cultuurstructuur hebben met minder overheidsgeld. Jong Uden vindt dat de subsidie op de juiste manier moet worden ingezet, vanuit de inhoud dus. Cultuureducatie blijft ook de komende periode voor ons een belangrijke pijler, want als we nu onze jeugd enthousiast kunnen maken voor kunst en cultuur, dan is dat winst voor de toekomst. Vernieuwingen binnen het MiK, de activiteiten georganiseerd door stichting C en doorontwikkelingen dankzij cultuureducatie met kwaliteit hebben mooie resultaten opgeleverd: lesmateriaal over de Vorst(in) van de Maashorst, het Plusmenu en het Sinterklaashuis zijn een paar mooie voorbeelden.

Jong Uden heeft in het verleden al duidelijke keuzes gemaakt op het gebied van cultuur door de pronkkamer te sluiten en Stichting C in het leven te roepen. We moeten afscheid nemen van het oude kunstdenken. Bij het oude kunstdenken staat in onze ogen de kunstproductie als doelstelling voorop. Kunstenaars kunnen prima zelf voor die kunstproductie zorgen, daar hoeft de overheid niet bij te helpen.

Kunst en cultuur zien we de komende tijd meer en meer als middel, een middel waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en hun werk kunnen vertonen. Bindmiddel, oftewel: Community Art!

Het ‘pimpen’ van lelijke plekken in Uden door onze Udense jeugd in samenwerking met de kunst- en cultuursector heeft mooie resultaten opgeleverd. De komende periode willen we hierop voort borduren en meer projecten aangrijpen waarbij door onze eigen Udense mensen invulling gegeven wordt aan ‘lelijke’ of ‘lege’ plekken. Hierbij denken we ook aan een invulling op verschillende Udense rotondes.

Popcultuur

De Pul is het beste poppodium van Zuid Nederland, ook wel het ‘Paradiso van het zuiden’ genoemd. Het zegt veel over de waarde van popcultuur die we hier in Uden hebben. Met de komst van de nieuwe evenemenethal in het centrum van Uden heeft onze popcultuur een geweldige impuls gekregen. De Pul en Markant versterken elkaar door het geweldige initiatief PULXL. Popmuziek brengt mensen samen en geeft uitstraling aan onze stad. Bovendien levert het de lokale economie ook veel op. Jong Uden wil blijven investeren in de Pul als concertzaal om het unieke karakter en de kwaliteit van dit poppodium te behouden.

Cultuur in evenwicht

Jong Uden vindt dat het museum voor religieuze kunst haar waarde en opbrengst voor Uden beter moet bewijzen. Het verhogen van het bezoekersaantal is noodzakelijk om ruim 250.000,- aan subsidie te kunnen verantwoorden. De waardevolle collectie wordt in onze ogen niet minder waardevol als deze in Den Bosch te bezichtigen is. Wij denken dat er voor het museum voldoende mogelijkheden zijn om ander inkomstenbronnen aan te boren, waardoor wij de subsidie op andere manier kunnen inzetten binnen de culturele sector.

Recreatie

Waar gewoond en gewerkt wordt, moet natuurlijk ook gerecreëerd kunnen worden, ook dicht bij huis. Recreëren staat hoog op ons prioriteitenlijstje.

Uden is rijk aan recreatieve voorzieningen, onlangs is aan dat rijke aanbod een volwaardige dierentuin toegevoegd, Zie-Zoo is de naam! Naast een verscheidenheid aan recreatiemogelijkheden vinden wij dat de mogelijkheden in het buitengebied vergroot mogen worden. Je zou kunnen zeggen dat het vooral aan initiatiefnemers is om zich met nieuwe producten en/of diensten te profileren, maar wij kunnen als gemeente wel een handje helpen. In onze ogen is er een kansrijke toekomst voor kleinschalige recreatie in het buitengebied. Prachtige termen als ‘verbrede landbouw’ en ‘agrotoerisme’ geven aan dat de omslag van (intensieve) landbouw naar recreatie al in gang is gezet.

Dat betekent dat we horecavoorzieningen, die bijvoorbeeld de streekgebonden initiatieven kunnen ondersteunen, in het buitengebied mogelijk willen maken.

Maashorst

Uden bezit verschillende stukken prachtige natuur. Het Beekdal van de Leijgraaf, de Bedafse Bergen en natuurlijk de Maashorst zijn enorme toeristische trekpleisters. Met een groot natuurgebied als de Maashorst in onze achtertuin vindt Jong Uden het ook erg belangrijk dat er een goede verbinding is tussen stad en natuur. ‘Recreatie- of sportlanen’ om skeeleraars, wandelaars, mountainbikers en joggers veilig van stad naar natuur te laten bewegen en omgekeerd. Aan de randen van de Maashorst ziet Jong Uden ruimte voor recreatieve ontwikkelingen en uiteraard moet Uden Noord ook op recreatief gebied verder uitgroeien tot de poort van de Maashorst.

Bibliotheek

Digitalisering zorgt er in snel tempo voor dat ons leven en werk verandert. Voor Jong Uden was in het verleden de bibliotheek al een vanzelfsprekendheid en dat is het voor ons nog steeds. Een plek waar de deur voor iedereen openstaat en een collectie die (ook digitaal) voor iedereen toegankelijk is. De Udenaar op leeftijd leest er de krant, de student werkt aan zijn scriptie en jongeren maken er hun huiswerk. De bibliotheek verandert echter wel van ‘kleur’, want studenten werken op de meest moderne manier en de bibliotheek moet mee veranderen met deze moderne manier van werken. Ook in Volkel en Odiliapeel hoort een dergelijke basisvoorziening thuis. Jong Uden ziet kansen om de bibliotheek te integreren in het te ontwikkelen kindcentrum (Odiliapeel) of multifunctionele accommodatie (Volkel).

Stadsmoestuinen

Braakliggende stukken grond, een dak van een groot gebouw, het sportpark of een plek in het buitengebied. Allemaal locaties waar een stadsmoestuin kan ontstaan. In verschillende grote steden in binnen- en buitenland blijken deze vormen van ‘lokale’ tuinbouw zeer succesvol. Scholieren, wijkbewoners of andere geïnteresseerden besteden met veel enthousiasme hier hun vrije tijd. In Uden willen we, in samenwerking met een aantal partijen, in 2014 onze eerste stadsmoestuin gerealiseerd hebben.

Gastvrije ontvangst

Jong Uden vindt dat we goed moeten zijn voor onze toeristen. Dat betekent uiteraard voldoende en mooie recreatieve voorzieningen, maar zeker zo belangrijk is dat zij gastvrij worden ontvangen. Wij willen onze toeristen bij binnenkomst dan ook liever niet confronteren met een belasting. Geen toeristenbelasting dus.

Horeca

Onze horeca is een belangrijke pijler voor de sfeer die Uden uitstraalt. Door de horeca weten vele mensen Uden te vinden en blijven ook langer in ons gezellige centrum hangen. We moeten zuinig zijn op de prima mix van cafés, restaurants en lunchrooms. Jong Uden wil de horeca in Uden de ruimte geven om optimaal te kunnen werken. Om de markt in de zomer nog aantrekkelijker te maken willen we de mogelijkheden voor het plaatsen van terrassen uitbreiden.

Jeugdcafé 0.0

Uden biedt een goed en gevarieerd horeca aanbod, waaraan echter in onze ogen nog een belangrijke voorziening ontbreekt: een alcoholvrije uitgaansgelegenheid voor de jeugd. Sinds 1 januari van dit jaar is de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Deze nieuwe wet biedt kansen om alcoholmisbruik onder de jeugd tegen te gaan. De wet betekent wel dat een hele grote groep jeugd minder uitgaansmogelijkheden heeft. Jong Uden wil de komende periode samen met o.a. de horeca en een organisatie als Compass een 0.0 uitgaansgelegenheid creëren voor jongeren. Een gezellige, veilige en alcoholvrije uitgaansplek voor onze jeugd.

Evenementen

Zoals al gezegd: voor een succesvol en attractief centrum wordt beleving steeds belangrijker. Evenementen dragen optimaal bij aan het beleven en ervaren van een bruisende gemeente. We hebben dit het afgelopen jaar gezien met een aantal zeer succesvolle evenementen als bijvoorbeeld de 10-daagse kermis en het TROS-muziekfeest. Jong Uden wil ervoor zorgen dat dit jaar het WK weer op de Markt wordt uitgezonden en dat Oud en Nieuw op de Markt gevierd kan worden. Kortom: de Markt wordt het gezelligste plein van Nederland!

Sport

Uden is een gezonde gemeente en een gezonde jeugd is daarbij een belangrijke voorwaarde. De gemeente moet niet alleen zorgen voor voldoende en goede sportfaciliteiten, steeds belangrijker wordt de stimulerende rol van de gemeente. Gelukkig heeft Uden in vergelijking met andere gemeenten een hoog percentage sportende jeugd. Om dit ook voor de toekomst te garanderen en zelfs alle jeugd aan het sporten te krijgen, moeten we hier in blijven investeren.

Ook in het kader van preventieovergewicht is het van groot belang dat we onze jeugd aan het sporten krijgen en met name op dat laatste wil Jong Uden de komende periode inzetten.

Schoolgaande jeugd moet zo laagdrempelig mogelijk kennismaken met allerlei vormen van sport bij verenigingen in onze gemeente. Een brede oriëntatie op de Udense ‘sportmarkt’ met structurele sportdeelname als uiteindelijk doel. Jong Uden wil samen met alle sportverenigingen kennismakingscursussen aan gaan bieden aan alle Udense jeugd, zodat een eerste stap gezet is.