Algemene beschouwingen Jong Uden 2018-2021

 

Is Uden klaar voor de toekomst? Doen we er genoeg aan om onze jeugd in Uden te behouden? Zijn we goed bereikbaar? Leven we in een veilige omgeving? Wordt onze inwoner betrokken bij de politiek? Zijn we een duurzame gemeente? Jong Uden geeft antwoord op bovenstaande vragen en wij laten graag ons licht schijnen over de begroting van 2018-2021.

Thuis in Uden

Jong Uden is trots op de herinvoering van de starterslening. In een tijd waarin we zien dat veel jongeren naar de grotere steden trekken, is het voor Uden van groot belang om te investeren in het behoud van jonge mensen in Uden. De starterslening geeft starters net dat extra steuntje in de rug om een huis te kunnen kopen in de gemeente Uden. Maar niet alleen behoud van onze jeugd is van belang. Ook in Uden hebben we te maken met vergrijzing. Het initiatief ‘Knarrenhof’ van werkgroep TWvO Uden, is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie met als doel de bouw van leeftijdsbestendige woongroepen voor gelijkgestemde, zelfredzame senioren. Een mooi initiatief waarbij gekeken moet worden of en waar dit hofje een goede plek zou kunnen krijgen. We zien in de begroting dat er een bedrag (€30.000,-) is opgenomen voor het aanpassen van omgeving park flatwijk. In samenwerking met de bewoners is er een voorstel gemaakt om delen van het park om te vormen naar een duurzame buurttuin met meer gebruikersgroen voor een betere sociale cohesie in de wijk. Dit is een mooi voorbeeld van de moestuinen, zoals Jong Uden deze heeft bedoeld in haar verkiezingsprogramma. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in het actualiseren van het volkshuisvestingsbeleid en het opstellen van de woonvisie. Voor Jong Uden zijn dit belangrijke investeringen die bijdragen aan onze ambitie om te bouwen naar behoefte.

Ons kloppend hart

Het centrum van Uden blijft één van de trekpleisters van onze mooie gemeente. Blijven investeren in ons ‘bijzondere’ winkelachtje is dan ook van groot belang! Het vermarkten en op de kaart zetten van ons centrum moet beter! We moeten door, want stilstand is achteruitgang. De wijze waarop daar nu invulling aan wordt gegeven, voldoet wat ons betreft niet meer. Wij zien graag één overlegplatform met één visie waarin meerdere partijen en professionals samen optrekken om meer bezoekers naar
zowel het centrum als de gehele gemeente te trekken. Op het gebied van Smart City gaan de ontwikkelingen in razend tempo. Jong Uden wil een centrum van de toekomst en is klaar om daar ook naar te handelen. Kan het college aangeven hoe het er voorstaat met de ontwikkelingen rondom Smart City? Het centrum moet schoon zijn! De aankoop van de nieuwe duurzame elektrische afvalzuiger en andere werktuigen zal bijdragen aan de gestelde eisen van de beeldkwaliteit. Dit jaar gaan de Marktstraat en het St. Jansplein/straat gelukkig al op de schop. Daarnaast zien we een investering in de begroting; “opstellen ruimtelijk-visuele visie Mondriaanplein”. Dit plein wordt al jaren grotendeels gebruikt als parkeerplaats en de winkelfunctie alhier staat onder druk. Wij vinden het belangrijk dat
met alle betrokkenen partijen een visie wordt ontwikkeld, zodat dit deel van het centrum een flinke kwaliteitsboost krijgt!
Een goed centrum is goed bereikbaar. Gelukkig zien we veel investeringen op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). De verwachting is dat, de door Jong Uden gevraagde, directe busverbinding tussen Uden en Nijmegen in 2018 gerealiseerd zal worden. Kan het college aangeven wanneer in 2018 dit zal zijn? Naast HOV zien wij ook het belang van andere duurzame vervoersoplossingen. Het is goed om te zien dat er veel geld vrij gemaakt wordt voor onder andere de aanleg van verbeterde fietsroutes en -paden, het veiliger maken van de Land van Ravensteinstraat, de komst van oplaadpunten voor elektrische fietsen en veilige voetgangersoversteekplaatsen. Wij zijn verheugd met het feit dat er bij de reconstructie rotonde Bitswijk/Rondweg gekozen is voor doseerlichten, zoals Jong Uden deze in haar vorige algemene beschouwingen heeft voorgesteld!
Het WeAreFoodprogramma, dat vanuit de provincie in samenwerking met Agrifood Capital is ontwikkeld, is een mooie kans voor Uden om zich te profileren als gastvrije en gezellige gemeente. Het aanbod van Horeca in Uden is groot, divers en van hoge kwaliteit. Wij kunnen ons dan ook onderscheiden in de verwerking van food dat in de regio wordt geproduceerd. Uden is dé ‘place to be’ om lekker van eten en drinken te genieten!

Uden in beweging

De herinrichting van Park Moleneind gaat gepaard met een gigantische investering. Om dit plan dan ook voor iedereen tot een goed einde te laten komen, werd er gekozen voor een nieuwe insteek van burgerparticipatie. De intenties waren goed, maar de route kende vele hobbels en haarspeldbochten. Jong Uden wil alle belanghebbenden, die bijgedragen hebben aan dit plan, complimenteren en bedanken voor hun weergaloze inzet! Mede dankzij deze inzet wordt het plan uiteindelijk door
vrijwel iedereen gedragen. Er komt een park waar goede sportfaciliteiten gecombineerd gaan met een prachtig recreatiepark (met omheinde honden uitlaatplaats). Wij willen graag van het college weten hoe en wanneer er wordt geëvalueerd om dit soort processen in de toekomst beter te laten verlopen. Ook horen wij graag van het College welke oplossing er nu komt om de veiligheid te bewaken tussen de A50 en het park?

Uden zorgt voor Uden

Geen armoede, geen schulden! Dit zou geen ambitie moeten hoeven zijn, maar een realiteit! Met het nieuwe armoedebeleid maken we een grote stap in de goede richting. Armoede gaat over meer dan alleen financiën. De extra aandacht voor kinderen in armoede, preventie en vroegtijdige signalering van de problematiek spreken ons erg aan. Armoede tegengaan doe je door de oorzaak aan te pakken en niet door de symptomen te bestrijden. Niet ingrijpen als het te laat is, maar voorkomen! Inzetten
op werk en meedoen, zodat mensen niet in een sociaal isolement komen.

Voel je veilig

In de begroting zien wij dat de juridische capaciteit voor het cluster veiligheid met 0,5 FTE wordt uitgebreid. De grote steden zetten zich de laatste jaren steeds meer in om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Door deze inzet verplaatst de problematiek zich naar kleinere gemeenten en we moeten onze ogen hier niet voor sluiten. Wij kunnen ons dan ook heel goed vinden in deze uitbreiding. Jong Uden vraagt zich echter af of 0,5 FTE extra wel voldoende is voor een veilig Uden.
Alleen al de toekomstige beleidsontwikkelingen die genoemd worden, waaronder het Bibob-beleid dat organisatie breed wordt uitgerold, zijn een hele klus. Wat blijft er over om extra in te zetten op het toenemende toezicht en handhaving op het gebied van Horeca, evenementen en niet te vergeten ondermijning? Bij de start van het cluster is de minimale juridische bezetting al onderkend. Lopen we met een uitbreiding van 0,5 FTE niet weer achter de feiten aan? Jong Uden gaat voor sfeerbeheerders in plaats van BOA’S. Wij zien de laatste tijd regelmatig extra sfeerbeheerders in het centrum, al dan niet in burger om zoveel mogelijk mensen erop te wijzen wat wel en niet mag. De zichtbaarheid en aanwezigheid van het sfeerbeheer is daarmee op een prima niveau. Handhaving staat ook voor het college hoog op de agenda en dat is precies wat Jong Uden graag ziet!

Ontwikkel je in Uden

In Uden Oost wordt er samen met diverse partijen gewerkt aan de plannen voor een nieuw ontmoetingsplein. Een integraal kindcentrum voor de Palster en Camelot, een sportzaal en ontmoetingsruimte. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen en verwachten dat er een mooi, functioneel en duurzaam gebouw wordt ontworpen. Op dit moment staan er alleen normbedragen begroot, maar Jong Uden is bereid om meer te investeren in dit project als we daarmee de kwaliteit kunnen verbeteren. De sportzaal die in de plannen wordt meegenomen, is de zaal die ook gebruikt wordt voor turnvereniging V&K. Kan het college vertellen wat de kosten zijn als de wensen van V&K ook worden ingepast in het plan? Jong Uden heeft namelijk sport en beweging voor iedereen hoog in het vaandel staan!

Meedenken en meedoen

Het staat nog in de kinderschoenen, maar op het gebied van burgerparticipatie maken we als gemeente goede vorderingen. De inspraak van burgers op de begroting is een groot succes. Van de externe offertes die binnen zijn gekomen is het overgrote deel ook gehonoreerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpassing van speeltuin De Wiebert. Ieder kind verdient een plek in Uden om te kunnen spelen. Het nieuwe BOB vergadermodel is onderhevig aan een upgrade, maar de eerste B van Beeldvorming,
met daarbij het betrekken van de inwoners en vergroten van de inspraak, wordt door de voltallige gemeenteraad als zeer positief beschouwd. Jong Uden is zich bewust van het feit dat de samenleving en de democratie aan het veranderen is. Burgerparticipatie is daarvan een belangrijk onderdeel en wij willen dit dan ook samen met de inwoners van Uden uitvinden en ontwikkelen! Er ligt een begroting voor, waarin wordt geïnvesteerd. Ondanks deze investeringen zien we dat ons huishoudboekje alweer op orde is. Onze begroting is meerjarig structureel sluitend. Het college durft dan ook te investeren en toont lef. Jong Uden juicht dit toe! Met deze begroting zorgen we ervoor dat we een gemeente blijven waar het voor iedereen prachtig is om in te wonen, werken, recreëren en zich te ontwikkelen!

Jong Uden!

Gijs van Heeswijk

Gijs van Heeswijk

Jasper Ketting Olivier

Jasper Ketting Olivier

Job van Lanen

Job van Lanen

Karin Schiffer

Karin Schiffer

Stan Willems

Stan Willems