Algemene beschouwingen Jong Uden 2019-2022

Een nieuwe coalitie, 3 nieuwe wethouders en Jong Uden als grootste partij van Uden! Wij zijn trots op het nieuwe college en de voorliggende begroting. We zijn financieel gezond en er is ruimte voor investeringen. In deze algemene beschouwingen geven we onze visie op de begroting die voor ligt.

 

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

In de begroting zien wij dat er weer extra wordt geïnvesteerd op het gebied van veiligheid en wij steunen dit van harte. Er wordt structureel €80.000,- geïnvesteerd waarmee een integraal handhaver wordt gefinancierd. In de grote steden zien we dat er volop wordt geïnvesteerd om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Deze criminaliteit verplaatst zich daardoor naar kleinere gemeenten en we moeten onze ogen hier niet voor sluiten. Wij blijven kritisch op dit onderwerp en houden een vinger aan de pols of de investeringen ook daadwerkelijk afdoende zijn. Het aantal taken op het gebied van openbare orde en veiligheid neemt immers toe.

 

Jong Uden blijft bij het standpunt dat BOA’s sfeerbeheerders zijn. Om het veiligheidsgevoel in de wijken te vergroten en de overlast te verminderen is het goed dat er extra geïnvesteerd wordt in dit ‘sfeerbeheer’ zodat iedereen met een fijn en veilig gevoel in Uden woont en wil blijven wonen.

 

Verkeer en vervoer

Jong Uden vindt de bereikbaarheid van Uden erg belangrijk. Niet alleen voor mensen die Uden willen bezoeken, maar ook voor onze inwoners. Wij willen niet alleen de Lippstadtsingel toekomstbestendig maken, maar ook kijken naar de aanleg van snelfietsroutes van en naar onze gemeente. Het fietsnetwerk binnen de gemeente wordt eveneens onder de loep genomen. Wat ons betreft een prima initiatief. Immers, fietsen is ten opzichte van autorijden niet alleen beter voor de gezondheid en het milieu, maar het komt ook de doorstroming op wegen zoals de Lippstadtsingel ten goede. Wel vragen we ons af of de groei van Uden-Zuid wordt meegewogen in de aanpassingen die aan de Lippstadtsingel staan gepland. Uden-Zuid blijft groeien, waardoor we ervoor moeten waken dat de Lippstadtsingel over een aantal jaren niet weer dichtslibt door het toenemend aantal verkeersbewegingen. Wordt er bijvoorbeeld gedacht aan de aanleg van een nieuwe doorgaande weg door Uden-Zuid in de toekomst die niet uitkomt op de Lippstadtsingel? Kan het college aangeven hoe zij hier tegenaan kijkt c.q. of hier voldoende rekening mee wordt gehouden?

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de overlast die omwonenden ervaren (denk aan geluid en fijnstof) zoveel mogelijk wordt tegengegaan bij de aanpassing van de Lippstadtsingel. De provincie heeft toegezegd bovenop de wettelijk verplichte norm extra maatregelen op het gebied van geluid te nemen. Jong Uden vindt het heel belangrijk dat de omgeving van de N264 een prettige plek blijft om te wonen en dat de provincie tegemoetkomt aan de zorgen over geluidsbelasting. Ook fijnstof moet hierin worden meegenomen. De provincie heeft aangegeven dat zij marktpartijen met een vooruitstrevende aanbestedingsstrategie uitdaagt om bij de realisatie van de maatregelen met state of the art oplossingen te komen op het gebied van onder meer fijnstof. Wij vertrouwen erop dat het college, net als wij, hier kritisch naar blijft kijken.

 

In het verleden is er gesproken over een aansluiting op het spoornetwerk door middel van een lightrail- verbinding met Oss. Met betrekking tot deze verbinding zien we echter nog niks terug in de begroting. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is? Wanneer kunnen we deze verwachten?

 

Economie

Met de economische visie maakt het college een doorkijk naar 2030. Het is goed om te zien dat er in een tijd waarin het goed gaat met de economie, toch verder wordt gekeken dan deze periode.

 

Centrumpromotie en Citymarketing

Eén van de voor Jong Uden meest uit het oog springende investeringen zijn die in het centrum. We mogen dan ook wel van een mijlpaal spreken dat na jarenlang getouwtrek met SUP eindelijk een besluit is genomen om de gevelreclame belasting toe te kennen aan een partij die democratisch wordt gekozen en bestuurd. Hierdoor krijgen de centrumondernemers weer zeggenschap over hun eigen ingelegde promotiegelden. Daarnaast is het goed dat er nu ook weer extra geld wordt uitgetrokken voor centrummanagement. De centrumondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de promotie van het centrum en participeren samen met de gemeente in een stichting om het centrummanagement goed te organiseren. Voor deze structuur hebben wij ons jaren hard gemaakt en willen daar nu dan ook snel mee aan de slag voor een toekomstbestendig en sterk centrum.

 

Niet alleen het centrum moet gepromoot worden. Jong Uden vindt het minimaal zo belangrijk dat de hele gemeente Uden op de kaart wordt gezet. Het voortzetten en extra investeren in Citymarketing is volgens ons van belang om ook het geweldige sport-, cultuur- en recreatieaanbod wat we in Uden hebben onder de aandacht te brengen.

 

Schoonmaak centrum

We hebben het in onze beschouwingen vorig jaar al gezegd; Een goed centrum is schoon.  Ons winkelcentrum is gastvrij en mensen moeten er zich thuis voelen. Bezoekers moeten kunnen parkeren in een schone parkeergarage en naar een schoon toilet kunnen. Wij vinden de extra investeringen om ons winkelcentrum en de parkeerplaatsen schoon te houden dan ook een must.

 

Mondriaanplein

Het is goed om te zien dat er wordt ingezet op centrumpromotie, citymarketing en daarnaast de herinrichting van de Markt en Sint Jansstraat, maar wat nog wordt gemist in de begroting is het herinrichten van het Mondriaanplein. Dit deel van ons centrum blijft achter op de rest. Wat gaat het college hieraan doen?

 

Onderwijs

IKC Oost

In de Programmabegroting 2018 is reeds een budget voor de nieuwbouw van het IKC gereserveerd. Daarbij is aangekondigd dat er een aanvullende offerte zou worden voorgelegd, waarin de extra investeringen naar aanleiding van de concretere uitwerking en invulling van voorzieningen in gebied Oost worden benoemd. Deze offerte ligt nu voor, waarmee definitieve besluitvorming volgt over deze voorzieningen.

 

Scholen, een sportzaal, ontmoetingsplein, kinderopvang en peuterspeelzaal, allemaal onder één dak én (bijna) energie neutraal. Er wordt ingezet op de doorontwikkeling van multifunctionele accommodaties als ontmoetingsplekken en ondersteuningsplekken in de wijk. Jong Uden voorziet een prettige, frisse speel- en leeromgeving voor de leerlingen waarbij ook aan duurzaamheid is gedacht, een thema dat volgens ons hand-in-hand gaat met onderwijs.

 

JOGG

Onderwijs gaat niet alleen over taal en rekenen, maar ook over gezondheid. In Uden werken we gelukkig ook al jaren dankbaar met het Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) programma, iets waarvoor Jong Uden zich hard heeft gemaakt. Voorkomen is beter dan genezen en met deze filosofie werken we samen aan overgewicht bestrijding en een betere kwaliteit van leven. Met nieuwe ketenaanpak willen we hier nog meer aandacht aan schenken en jongeren en hun naasten de zorg geven die ze nodig hebben, voor zolang ze nodig hebben. Een gezonde jeugd heeft tenslotte de toekomst.

 

Vervolgonderwijs

In maart van dit jaar hebben we het college middels een motie opgeroepen een conferentie te organiseren tussen verschillende aanbieders van beroepsonderwijs, jongeren en het Udense bedrijfsleven om te bekijken welke opleidingen in Uden aangeboden kunnen worden. Kan het college aangeven hoe het met de uitvoering van deze motie staat?

 

Sport, cultuur en recreatie

Sport

Jong Uden streeft naar een gezonde gemeente en een gezonde jeugd is daarbij een belangrijke voorwaarde. We moeten niet alleen zorgen voor voldoende en goede sportfaciliteiten.  Steeds belangrijker wordt de stimulerende rol van de gemeente. Ook in het kader van preventie overgewicht is het van groot belang dat we onze jeugd aan het sporten krijgen. Het is goed om te zien dat de externe offerte om outdoor fitness in het sportpark te ontwikkelen is gehonoreerd. Hierdoor wordt sporten voor iedereen (gratis) toegankelijk. In het verkiezingsprogramma hebben wij de sportpas geopperd. We zien nu terug dat er wordt gestimuleerd om sportclubs gratis introductielessen aan te laten bieden om zoveel mogelijk Udenaren aan het sporten te krijgen. Kan het college aangeven hoe sportclubs worden gestimuleerd en hoeveel sportclubs hier al concreet mee aan

 

de slag zijn/gaan?

Sportplatform 0-100 jaar

We vinden het fantastisch om te zien dat onze wens om een breed sportplatform op te zetten, wordt gerealiseerd. Sporten en de zorg voor kinderen wordt hierdoor mooi gecombineerd. Daarnaast draagt het ook bij aan preventie: op langere termijn kunnen we besparen op zorgkosten.

 

V&K

In 2018 wordt gestart met het opstellen van de nieuwe sportvisie. Na het “uitlichten” van alle ontwikkelingen rondom park Moleneind ligt voor de komende periode het accent op de binnensportaccommodaties. Er zijn extra middelen vrij gemaakt om tegemoet te komen aan de wensen van één van onze grotere sportverenigingen in Uden; V&K.

 

Zijn deze middelen toereikend en kunnen we hiermee voldoende voldoen aan de wensen van V&K? En is V&K bereid om de exploitatie dan op zich te nemen?

 

Cultuur

DTV

We zien dat de directie van DTV in de regio goed werk levert en hebben er vertrouwen in dat dit ook in Uden het geval zal zijn, mits daarvoor natuurlijk voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

 

DTV Uden zit financieel in zwaar weer. Om te zorgen dat ook Uden beschikt over een aantrekkelijk media-aanbod, is een financiële impuls noodzakelijk. Voor Jong Uden geldt hiervoor ‘alles of niks’. Door DTV is een aanzienlijk groter bedrag gevraagd dan nu wordt toegekend. Het is zonde om €50.000,- te investeren als daarna blijkt dat DTV het er alsnog niet mee redt. Kan het college aangeven waar dit bedrag op is gebaseerd en wat hiervoor door DTV gerealiseerd kan worden?

 

MRK

Naar aanleiding van een externe offerte is gedeeltelijk tegemoetgekomen aan het verzoek van het MRK. De ingangsdatum waarop bezuinigd wordt op dit museum, is met 2 jaar uitgesteld. Het MRK krijgt hiermee nog 2 jaar de kans om haar organisatie op orde te brengen. Het doel is dat het MRK daarna op eigen benen kan staan. Gelet op de inspanningen die het MRK de laatste jaren heeft verricht, hebben wij er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Een toekomstbestendig MRK is wat ons betreft in het belang van Uden.

 

Evenemententerrein buitengebied

Uden bruist, mede dankzij de diverse evenementen die jaarlijks worden georganiseerd. Het aantal evenementen en de omvang hiervan is toegenomen. Het houden van evenementen in het buitengebied is op dit moment echter nog niet mogelijk. In maart 2018 hebben we door middel van een motie vreemd aan de orde, het college opgeroepen om een locatie voor het houden van evenementen in het buitengebied aan te wijzen én het bestemmingsplan van dit gebied aan te passen. Het houden van grootschalige evenementen in het buitengebied wordt hierdoor mogelijk gemaakt.

 

Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van deze motie?

 

Sociaal domein

Jong Uden heeft in het verkiezingsprogramma gepleit voor één loket voor Wmo en Jeugdzorg. Wij zijn dan ook verheugd dat er vanaf oktober 2018 één toegang van start is gegaan wat betreft één integrale aanpak wat betreft zorg en welzijn voor volwassenen. Waarin de sociaal werkers van ONS Welzijn en de Wmo-consulenten van onze gemeente samenwerken om deze vragen over passende ondersteuning te behandelen. Hoe mooi zou het zijn als in 2019 ook de gezamenlijke toegang voor de jeugd een feit is. Waarbij ook ONS Welzijn en de gemeente nauwer gaan samenwerken en de vragen van onze Udense gezinnen goed in beeld krijgen. En waar we dan vooral op hopen is dat er goed gekeken wordt naar de overgang van zorg als jongeren 18 worden. Hoe kan er voor worden gezorgd dat deze overgang vlekkeloos verloopt? Wij zien hierin kansen doordat dadelijk beide toegangen bij de gemeente zijn ondergebracht.

 

Nu we in 2018 terugkijken op hoe de transitie en de transformatie zijn verlopen, zien we zeker mogelijkheden voor verbetering. Jong Uden vindt het goed dat de gemeente de Centrumregeling Jeugdhulp heeft geëvalueerd en dat de nieuwe inkoopregeling vanaf 2020 een andere vorm gaat krijgen dan de huidige. Van belang is dat de samenwerking blijft op inkoop wat betreft zwaardere zorg en dat er daarnaast de vrije ruimte is voor onze gemeente om lokaal maatwerk te kunnen bieden. We werken met één gezin, één plan en hierin voorop staan onze gezinnen. We moeten op basis van inhoud van deze zorgvragen kijken hoe we hier degelijk en

 

goede hulpverlening in krijgen en dát is wat leidend moet zijn in de aanpak.

 

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid zijn en blijven belangrijke thema’s. Vragen als hoe we met onze leefomgeving omgaan en deze ook toekomstbestendig maken voor volgende generaties, houden ook Jong Uden bezig. Gelukkig zien wij dat dat ook voor de gemeente Uden geldt.

 

Uden heeft de afgelopen jaren al mooie stappen gezet, denk aan het elektrische wagenpark, het nieuwe afval sorteren en het zonnepark dat onlangs geopend is. Wat ons betreft heeft de overheid een voorbeeldfunctie en wij vinden het fijn om te zien dat Uden deze functie ook vervult. Op de begroting is er onder andere geld gereserveerd voor een peiling naar zwerfafval en het steunen van de Stichting Fairtrade Uden. Allebei externe offertes. Daarnaast zien we ook op beleidsmatig niveau milieu en duurzaamheid op de agenda staan. Hou dit vast!

 

De gemeente Uden gaat voortvarend aan de slag met projecten, maar het thema ‘milieu en duurzaamheid’ is ook een kwestie van bewustwording en voorlichting. Heeft het college ideeën over de voorlichting op dit gebied, zoals we dat nu bijvoorbeeld ook met JOGG doen?

 

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De gemeenten staan wederom voor een behoorlijke transitie: de invoering van de Omgevingswet.  Dit zorgt voor een compleet andere benadering van het inrichten van de omgeving. Niet meer ‘de maakbare samenleving’ maar wat is er allemaal mogelijk binnen de nieuwe kaders. Het is goed dat het college de ruimte neemt om door middel van pilots de Omgevingswet te verkennen.

 

Bedrijfsvoering

Bij een gezonde begroting hoort natuurlijk ook een gezonde gemeente en dito bedrijfsvoering. Het is dan ook goed om te zien dat Uden ook dit jaar weer een meerjarig sluitende begroting presenteert.

 

Helaas kent de beoogde ICT-samenwerking tussen Bernheze, Landerd, Oss en Uden weinig deelnemers meer.  Is het nog LU of misschien U? Wat de reden van de afhakers ook mag zijn, levert dit wel risico’s voor Uden op. Wat is de visie van het college op het ICT-vraagstuk naar aanleiding van deze ontwikkeling?

 

Bestuur en dienstverlening

Maashorstgemeente

Enkele weken geleden hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden opnieuw de wens uitgesproken om het proces -om te komen tot een Maashorstgemeente- te starten. Hoewel we weten dat Landerd hierin eerder heeft besloten om het proces af te breken, hebben we er vertrouwen in dat we het nu tot een goed einde gaan brengen. Jong Uden maakt zich hard voor opschaling en is voorstander om met Landerd, op basis van commitment en gelijkwaardigheid, een nieuwe gemeente te vormen.

 

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie krijgt steeds meer vorm en een grotere rol bij de totstandkoming van beleid. Jong Uden vindt het fijn om te zien dat de gemeente hier voortvarend mee aan de slag gaat, deze begroting is daar een goed voorbeeld van. Wat vorig jaar nog als experiment gold, is nu al heel succesvol. Steeds meer Udenaren weten de weg naar gemeente te vinden. Zo zijn er in de voorbereiding van deze programmabegroting tachtig ideeën door inwoners ingediend. Naast het feit dat veel van deze ideeën worden meegenomen in het beleid, hebben ze ook twintig externe offertes opgeleverd waarvan een groot deel nu al gehonoreerd is. Het blijft dus niet alleen bij meedenken, Udenaren zien ook de resultaten van hun inzet terug. Wij pleiten ervoor dat de gemeente open blijft staan voor dergelijke input. Burgerparticipatie levert niet alleen veel kennis en verbondenheid op, maar geeft ook vertrouwen in elkaar en stelt in staat om mee te doen.

 

De afgelopen weken is er in de media door verschillende belanghebbenden (inwoners, gebiedsplatforms, DWU) geklaagd dat zij niet goed worden betrokken bij verschillende herontwikkelingen. Wat gaat het college hieraan doen, nu de onvrede kennelijk toeneemt?

 

Jeugdgemeenteraad

Om de jeugd meer te betrekken bij de gemeente, wordt er in 2019 gestart met het vormen van een jeugdgemeenteraad. ‘Jong geleerd is oud gedaan’… Wat ons betreft een fantastisch initiatief dat verrassende en nuttige ideeën op kan leveren. We zijn erg benieuwd naar wijze waarop hier gestalte aan wordt gegeven. Heeft het college hier al een idee over.

 

Kortom…

Uden moet bruisen. Dát is waar wij de komende jaren aan werken. Waar beweging is, wat te doen is, is het aantrekkelijk voor andere mensen. Als we dat weten te bereiken, blijven we als gemeente economisch gezond én blijft Uden de plek waar je wilt wonen, werken en recreëren. Kortom, een bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven.